Stadlander kijkt terug op 2016 en blikt vooruit naar 2017 en 2018

29 juni 2017

Druk bezochte belanghoudersvergadering

Wat heeft Stadlander uitgevoerd in 2016? Wat zijn de plannen voor 2017 en 2018? Antwoorden op die vragen gaf bestuurder Ton Ringersma tijdens de jaarlijkse belanghoudersvergadering, die op 28 juni plaatsvond in het werkcafé van Stadlander.

Stadlander werkt vanuit drie waarden: de huurder centraal, lokale verankering en duurzaam. Volgens Guust Verpaalen, voorzitter van de Raad van Commissarissen, is het belangrijk het gesprek hierover te blijven voeren. “Door te luisteren kunnen we ons verbeteren”, zei hij bij de aftrap van de druk bezochte belanghoudersvergadering.

Verantwoording 2016

Ton Ringersma meldde in zijn verantwoording over 2016 dat Stadlander is begonnen met het geven van extra aandacht aan bewoners die bijvoorbeeld verslaafd zijn, grote schulden hebben, vanuit de gevangenis of een zorginstelling in een woonwijk komen wonen of als vluchteling een woning krijgen. “Vorig jaar hebben we klantbegeleiders geïntroduceerd om deze mensen te helpen een normale woonomgeving te realiseren.” Daarnaast is het Klanthuis verbeterd en uitgebreid.

Stadlander beschikte in 2016 over 14.380 woningen, waarvan 97 procent in het sociale segment. Er waren 1305 nieuwe verhuringen en de gemiddelde zoektijd bedroeg nog geen negen maanden. Het merendeel van de verhuringen kwam tot stand via het aanbod- en 24-uursmodel (713), de overige via directe verhuur, bemiddeling en loting. Een half procent van de totale huur kwam niet of te laat binnen. In veertig gevallen moest Stadlander laten ontruimen. De huurverhoging bleef beperkt en bedroeg voor de minima zelfs 0 procent.

De corporatie leverde 157 nieuwe woningen op, onder andere in Bergen op Zoom (Gageldonk-West), Sint-Annaland en Oud-Vossemeer. Dat waren er 78 minder dan gepland. Deze 78 waren begin 2017 klaar voor bewoning. Er zijn in 2016 146 woningen gesloopt. Tal van projecten lopen. Aan onderhoud en renovatie gaf Stadlander 24,8 miljoen euro uit.

De organisatie is in 2016 gekrompen van 138 naar 130 formatieplaatsen. Het kantoor is aangepast voor flexwerken. Met R&B Wonen in Heinkenszand wordt intensief samengewerkt. Op advies van de belanghouders heeft de legitimatie van Stadlander een impuls gekregen door de oprichting van de Volkshuisvestingsraad Zuidwest. Ook zijn in 2016 klanten bezocht – met een lunchmandje – om te weten te komen wat er leeft en wat men van Stadlander verwacht.

Financieel is er in 2016 veel veranderd door de Woningwet en andere regelgeving. Er is nu een splitsing nodig tussen sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen. Stadlander hevelt 417 sociale huurwoningen over naar de vrije sector. Om huurders die nu ‘scheef’ wonen te verleiden te verhuizen naar de vrije sector of een koopwoning en zo weer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen voor de eigenlijke doelgroep, zet Stadlander een zogenoemde ‘doorstroommakelaar’ in. Op het programma staat ook het afstoten van taakvreemd vastgoed, zoals winkels en kantoren.

Het driekamermodel is in 2016 verder ontwikkeld. De geldstromen monden uit in drie kamers: de vastgoedkamer, de vermogenskamer en de maatschappelijke kamer. In tegenstelling tot een commerciële verhuurder die winst uitkeert, laat Stadlander de ‘winst’ terugvloeien naar de samenleving. Dat doet ze bijvoorbeeld door haar sociale huurders te voorzien van een huurkorting t.o.v. de eigenlijke markthuur van de woning. Verder investeert Stadlander onder andere in leefbaarheid, extra onderhoud en beheer en in het afboeken van de waarde van sloopwoningen. In 2016 ging het in totaal om 32 miljoen euro.

Over de invulling van de Indicatie Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gaat Stadlander in gesprek met gemeenten en huurdersverenigingen. Stadlander wil een financieel meer dan gezonde corporatie zijn. Daarom is als buffer gesteld dat de belangrijkst financiële parameters 10% boven het door de toezichthouder gestelde niveau moeten liggen. De invulling van de IBW bestedingsruimte na aftrek van deze buffer kan bestaan uit nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging, of een combinatie daarvan. “Een eerste idee is om versneld aan de slag te gaan met het verbeteren van de energiekwaliteit van onze woningen”, aldus Ringersma.

Opluistergesprekken
Voordat de vooruitblik op 2017 en 2018 aan de orde kwam, werden de belanghouders geïnformeerd  over de opluistergesprekken die Stadlander voerde met bijvoorbeeld bewonerscommissies, gemeenteraden, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties. Brigitte Broijl: “Uit de visitatie kwam naar voren dat Stadlander het goed doet en financieel robuust is, maar meer kan doen om de relaties ‘mee te nemen’ in alles wat we doen. Ook zouden we meer ons gezicht moeten laten zien. Dat hebben we opgepakt door diverse medewerkers met zo’n 150 belanghouders opluistergesprekken te laten voeren.”

De rode lijn die uit deze gesprekken naar voren kwam is dat er tevredenheid is over Stadlander én dat het nakomen van afspraken en de zichtbaarheid in de samenleving nog beter kan. Vanuit gemeenten is aandacht gevraagd voor een goede balans tussen stad en land.

Vastgoedprojecten

Vastgoedprojecten zijn gebaseerd op de portefeuillestrategie. Daarin geeft Stadlander aan hoe de woningvoorraad er in 2030 uit moet zien. Een belangrijke rol spelen trends als krimp, vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen. “We gaan per wijk en per kern kijken wat nodig is om op de lange termijn voor onze primaire doelgroep kwalitatief voldoende woningen te hebben. Dat bespreken we met de gemeenten en de huurdersverenigingen.”

Stadlander zet het beleid door om de doorstroming te bevorderen en de betaalbaarheid van de huren te handhaven. In meerdere gemeenten staan bouwprojecten op stapel. Vanzelfsprekend zijn planmatig en preventief onderhoud nodig om de woningen ook op de lange termijn in een goede conditie te houden. En dat vindt Stadlander belangrijk want bewoners moeten met plezier in hun wijk en woning kunnen wonen.

De legitimatie krijgt een vervolg in de opluistergesprekken, waar Stadlander mee verder gaat, de prestatieafspraken en de zojuist gestarte Volkshuisvestingsraad Zuidwest.

Deze raad, die zichzelf presenteerde tijdens de belanghoudersvergadering, geeft onafhankelijke adviezen bij strategische keuzes en levert zo een bijdrage aan het langetermijnbeleid van Stadlander. “Door met elkaar in gesprek te blijven en goed te luisteren helpen we elkaar omhoog”, kregen de belanghouders te horen. Daarna konden ze zelf actief aan de slag om aan te geven welke thema’s  ze belangrijk vinden. Dat waren vooral goede communicatie, bereikbaarheid en leefbaarheid. De bijeenkomst eindigde met een informele netwerkborrel.


Vooruitblik 2017 en 2018

Stadlander gaat in 2017 borgen dat de basis op orde is en blijft. “De werkprocessen moeten goed geregeld zijn”, aldus Ton Ringersma. Hij noemde de verhuur, het onderhoud en de relatie met de huurders en de onderhoudsregisseurs. Administratief zal er het een en ander veranderen, want de overheid stelt steeds zwaardere eisen, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en het splitsen van sociale huurwoningen en vrije sectorwoningen.

Lees voor