Stadlander blijft laagste inkomens ontzien bij jaarlijkse huurverhoging

Per 1 juli 2020 voert Stadlander de jaarlijkse huurverhoging door. Stadlander heeft deze week al haar huurders geïnformeerd over wat dit voor hen betekent.

Corona-crisis
De aankondiging van de jaarlijkse huurverhoging valt op een ongelukkig moment. Middenin de Corona-crisis. Een onzekere tijd, ook voor veel van onze huurders. We snappen de zorgen die bij hen leven. Stadlander heeft daarom goed nagedacht of de huurverhoging dit jaar moet doorgaan.
We hebben besloten om de huur toch volgens het normale beleid te verhogen. We beperken de huurverhoging al een aantal jaar. Ook dit jaar benutten we niet alle ruimte die we krijgen vanuit het ministerie. Onze investeringen gaan ondanks de huidige crisis gewoon door. We blijven ook nu hard werken aan de verduurzaming van onze woningen en de leefbaarheid in onze wijken en kernen.

Huurders die door de Corona-crisis in de problemen komen, kunnen met ons contact opnemen.

Omdat iedere situatie uniek is, leveren we voor deze huurders zoveel mogelijk maatwerk. Geen enkele huurder zal als gevolg van de Corona-crisis door Stadlander uit huis worden gezet. 

Sociale doelgroep zoveel mogelijk gespaard
Opnieuw, voor het vijfde jaar op rij spaart Stadlander de sociale doelgroep zoveel mogelijk tijdens de jaarlijkse huurverhoging. Zo’n 2800 huishoudens, bij wie in 2019 de gemeentelijke belastingen werden kwijtgescholden, krijgen ook dit jaar een huurverhoging van 0%. Voor deze groep blijft de huur dus gelijk.
Ook voor andere groepen beperkt Stadlander de huurverhoging. Stadlander kiest ervoor om de huren voor zo’n 9300 huishoudens alleen met de inflatie van 2,6% te verhogen. Zo houden we de huren voor onze sociale doelgroep betaalbaar.

Geen inkomensafhankelijke huurverhoging
Daarnaast ziet Stadlander dit jaar af van een inkomensafhankelijke huurverhoging voor huurders met een inkomen boven de € 43.574,- (peildatum 2020), de zogenaamde scheefwoners. Door het Passend Toewijzen zien we het aantal scheefwoners in onze sociale huurwoningen al afnemen. We vinden het belangrijk dat onze wijken en kernen een mix behouden van verschillende huishoudens. Daarom krijgt deze groep dezelfde huurverhoging als de sociale huurders (2,6%).

Uitwerking sociaal huurakkoord
In december 2018 sloten de Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, een sociaal huurakkoord om de sociale huren betaalbaar te houden. In het akkoord is afgesproken om de huren te bevriezen voor huurders die een laag inkomen hebben en een relatief hoge huur betalen. Het gaat om een huur boven de € 619,-. In totaal komen bijna 150 huurders in aanmerking voor huurbevriezing. Zij krijgen een huurverhoging van 0%.

Daarnaast verlaagt Stadlander de huur voor enkele huurders met een laag inkomen en een huur boven de liberalisatiegrens van € 737,14. Voor hen wordt de huur verlaagd naar
€ 736,14, zodat zij in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.
Al deze maatregelen zorgen ervoor dat de totale huursom (het totaal van alle huren) stijgt met 1,8%. Dit is minder dan de inflatie van 2,6%. Stadlander zal een deel van haar eigen reserves inzetten om de stijgende kosten voor onderhoud en beheer op te vangen.

Overleg met huurdersbelangenverenigingen
De huurdersbelangenverenigingen (HBV’s) zijn nauw betrokken geweest bij de invulling van de jaarlijkse huurverhoging.

Bert van Beers, voorzitter van het Platform van HBV’s:
“We hebben begrip voor de huurverhoging die Stadlander doorvoert. Er komt nog heel veel op ons af als gevolg van het Klimaatakkoord. Alle woningen zullen in 2050 energieneutraal moeten zijn. Daar kunnen we niet op wachten, dus het is goed dat Stadlander doorgaat met de verduurzaming van haar woningen. We hebben wel onze zorgen uitgesproken voor huurders die net boven de kwijtscheldingsgrens zitten. Dat is een groep die we niet uit het oog mogen verliezen. In de nieuwe prestatieafspraken met Stadlander zullen we daar aandacht voor vragen.”

Sjef de Wit, voorzitter van Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom:
“We zijn heel blij met de inzet die Stadlander doet om de huurverhoging te beperken. De betaalbaarheid voor de verschillende groepen staat bij ons voorop. We hebben samen gekeken naar de mogelijkheden en zijn in goed overleg gekomen tot deze huurverhogingen.”

Huurkrant 2020

Alles wat je wil en moet weten over de huurverhoging van 2020.

Huurkrant 2020

Hulp bij problemen

Bent u als gevolg van de Coronacrisis werkeloos geworden, teruggevallen in inkomsten of anders financieel geraakt en dreigt u in de problemen te geraken met uw huurbetalingen? Neem dan contact met ons op via incasso@stadlander.nl Dan zoeken we samen naar een goede oplossing.

Lees meer over hulp bij betaalproblemen

Lees voor