Voor een optimale dienstverlening ontkomt Stadlander er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Stadlander beoogt dit echter tot een minimum te beperken en heeft de bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Dit komt terug in het privacybeleid van Stadlander met de volgende uitgangspunten:

 1. Stadlander gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens.
  Dat betekent onder meer dat alle gegevens alleen verwerkt worden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen, er niet meer gegevens gebruikt worden dan strikt noodzakelijk en dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Ook intern, waar gewerkt wordt via het need-to-know principe.
 2. Stadlander neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
  Beveiliging van gegevens heeft bij Stadlander hoge prioriteit. Daartoe worden passende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd. Meer informatie hierover treft u aan onder het kopje “Veiligheid” op de website van Stadlander.
 3. Stadlander houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  De AVG is Europese regelgeving waarin de kaders gegeven zijn over de persoonsgegevens die verwerkt mogen worden en aan welke eisen een organisatie moet voldoen.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT EN GEBRUIKT STADLANDER?
Stadlander verwerkt uitsluitend gegevens als hier één van de grondslagen van de AVG op van toepassing is (wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, vitaal belang, een gerechtvaardigd belang bij Stadlander of als toestemming is verkregen). Daarnaast moet er een specifiek doel zijn voor de gegevensverwerking, zoals:

 1. Huur en verhuur
  U kunt hierbij denken aan het aangaan of uitvoeren van de huurovereenkomst, het innen van huren, onderhoud en reparaties, maar ook aan controles door een accountant.
 2. Sociaal beheer
  Het gaat hier om het opslaan en (waar noodzakelijk) delen van informatie over woonomstandigheden, woonfraude en (verbetering van) de leefbaarheid in de buurt.
 3. Wet- en regelgeving
  Soms is Stadlander wettelijk verplicht bepaalde gegevens van u vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan inkomensgegevens in verband met de regels van passend toewijzen of een wettelijke bewaarplicht.

Stadlander streeft er daarbij naar om de te gebruiken en gebruikte gegevens zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke persoonsgegevens voor de dienstverlening zijn echter in ieder geval:

 1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres;
 2. Geboortedatum en –plaats;
 3. Huishoudgrootte;
 4. Financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer en inkomensgegevens;
 5. Gegevens over de woonsituatie, zoals overlastklachten, tuinonderhoud, reparatieverzoeken.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Stadlander deelt nooit zomaar gegevens met andere partijen. Wordt daar wel toe overgegaan, dan gelden er strikte regels. Een mogelijke situatie daarbij is het verstrekken van gegevens aan partijen die door Stadlander ingeschakeld worden om werkzaamheden aan een huurwoning uit te voeren. Daarbij valt te denken aan het doorgeven van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer aan een onderhoudsregisseur, zodat deze een reparatie kan uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook aan de deurwaarder als een huurachterstand ter incasso uit handen wordt gegevens. Daarnaast is de situatie denkbaar dat Stadlander wettelijk verplicht is om persoonsgegevens door te geven, zoals aan de politie in geval van een strafrechtelijk onderzoek. In alle situaties gaat Stadlander uiterst zorgvuldig om met dergelijke verstrekkingen en zorgt ze ervoor dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt. Dat betekent onder andere dat het niet meer gegevens zal betreffen dan strikt noodzakelijk en er altijd een grondslag en doel voor de verstrekking aanwezig zijn.

BEWAARTERMIJNEN
Stadlander bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, hangt af van de gegevens die het betreft. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens verwijderd, zowel digitaal als op papier. Stadlander vindt het belangrijk dat ook deze verwijdering met grote zorg gebeurd. Desondanks is het mogelijk dat er in het verleden gegevens in het archief zijn terecht gekomen die daar niet (meer) horen. Stadlander spant zich nadrukkelijk in om deze gegevens zoveel mogelijk te verwijderen, waar nodig door middel van natuurlijk verloop.

UW RECHTEN
Als u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens, of deze privacyverklaring, dan kunt u hier contact voor opnemen met Stadlander. Daarnaast komen u op grond van de AVG de volgende rechten toe:

 1. Het recht op inzage, afschrift en dataportabiliteit
  U heeft het recht uw eigen persoonsgegevens die bij Stadlander bekend zijn op te vragen, na te vragen voor welke doelen deze gebruikt worden en met wie zij worden gedeeld. U heeft ook het recht om hier een afschrift van te ontvangen. Mochten er gegevens van derden zijn opgenomen in uw dossier, dan worden deze afgeschermd. Dataportabiliteit houdt in dat Stadlander onder omstandigheden de bewust door u verstrekte en daarvan afgeleide gegevens aan u verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat, zodat u deze gegevens ook kunt hergebruiken.
 2. Het recht op correctie
  Zijn de gegevens die u aan Stadlander beschikbaar stelde veranderd, onjuist of onvolledig, dan komt u het recht op correctie toe. Op uw verzoek verbeteren wij de gegevens of doen wij aanvullingen.
 3. Het recht op verwijdering
  U heeft het recht om Stadlander te verzoeken gegevens van u te verwijderen. Dit verzoek hoeft echter niet altijd ingewilligd te worden. Als Stadlander daar niet toe over gaat, zullen wij u informeren over de reden(en) waarom de verwijdering niet wordt uitgevoerd.
 4. Het recht op verzet
  U kunt zich verzetten tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens of de verstrekking daarvan aan een andere partij. Daartoe moet u echter wel zwaarwegende persoonlijke omstandigheden aanvoeren.

Als Stadlander van u een verzoek ontvangt waarin u een beroep doet op één van deze rechten, zal deze binnen vier weken behandeld worden door de Privacy Officer. Mocht uw verzoek niet of niet volledig ingewilligd worden, dan informeert Stadlander u over de reden(en). Stadlander kan hiervoor kosten in rekening brengen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U?
U verbindt zich ertoe dat de door u aan Stadlander verstrekte informatie kloppend is. U vrijwaart Stadlander voor het geval zij wordt aangesproken door een derde dat deze informatie niet kloppend blijkt te zijn.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Stadlander behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Om goed op de hoogte te blijven van de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, raden we u aan om zo nu en dat deze verklaring door te nemen.

Versleutelde berichten via Zivver

Privacy en dataveiligheid van onze huurders staat bij ons op nummer 1. Voor het versturen van vertrouwelijke informatie per e-mail gebruiken wij ZIVVER. Dit systeem versleutelt berichten met gevoelige inhoud. Denk aan persoonsgegevens, dossiers of andere informatie. Dat betekent dat niemand anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht.

Wat merk ik als ontvanger?

Als Stadlander u een veilige e-mail stuurt, dan krijgt u in uw e-mailbox een bericht van ZIVVER. In dit bericht staat dat wij u een veilig bericht hebben gestuurd en wat het onderwerp is. Dit is dus geen SPAM.

Om ons bericht te bekijken voert u een code in of een wachtwoord. Deze code krijgt u via een sms op uw telefoon, het wachtwoord ontvangt u via e-mail.

Bovenaan de e-mail staat hoelang het bericht voor u bewaard blijft, meestal is dat 30 dagen.

Lees voor