Belanghoudersvergadering 2019

Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders (gemeenteraadsleden, colleges, leden besturen huurdersbelangenverenigingen en voorzitters bewonerscommissies) zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. Een keer per jaar houdt Stadlander een plenaire belanghoudersvergadering voor onze huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en gemeentebestuurders.

Het werkterrein van Stadlander is complex. We willen dat onze huurders prettig wonen, nu en in de toekomst. Om te zorgen voor een kwalitatief en passend woonaanbod zetten we in op lange termijninvesteringen op het gebied van renovatie en sloop- en nieuwbouwactiviteiten. Daarnaast voelen wij onze verantwoordelijkheid voor het woongenot van onze huurders. We activeren betrokken partijen om samen met hen te werken aan aantrekkelijke wijken en de verbindingen tussen bewoners. Daarbij hebben we ook oog voor huurders die minder zelfredzaam zijn. Al die verschillende belangen zorgen voor een ingewikkelde volkshuisvestelijke materie. Voor belanghouders kan de complexiteit reden zijn om af te haken, omdat ze de verschillende belangen moeilijk met elkaar kunnen verenigen.

Eén keer per jaar organiseren wij daarom een belanghoudersvergadering waarin wij vertellen hoe Stadlander er voor staat, wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd en doen we voorstellen voor de komende periode. Naast het afleggen van verantwoording over haar prestaties, wil Stadlander de huurdersvertegenwoordigers, gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders ook een inkijkje geven in haar maatschappelijke bestedingen.

Belanghoudersbijeenkomst 2019

De Algemene Vergadering van Belanghouders vond plaats op woensdag 23 oktober 2019 in De Raayberg te Bergen op Zoom.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Lees voor