files_old_new

Verleden, heden & toekomst

Alles wat wij bij Stadlander doen, doen we vanuit onze gezamenlijke missie. Stadlander staat voor het duurzaam huisvesten van mensen die niet zelfstandig in het wonen kunnen voorzien. Samen met onze partners werken we aan duurzame wijken en kernen waarin het prettig wonen is.

Vooruit- & terugblik

Ons Ondernemingsplan
Begin 2024 zijn we gestart met een nieuw ondernemingsplan, met een looptijd van vier jaar. Er is alle reden voor een nieuw ondernemingsplan. We leven in een tijd van schaarste met tekorten aan woningen, grondstoffen en personeel. De vergrijzing zet het zorgstelsel in Nederland steeds meer onder druk. We zien daardoor ook meer druk op de woningmarkt: ouderen moeten langer thuis blijven wonen en instroom vanuit binnen- en buitenland zorgt voor extra vraag. Ondertussen staan we ook voor de opgaven van natuurherstel,
biodiversiteit en het afremmen van de opwarming van de aarde. De omgeving vraagt van corporaties een nieuwe sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dit vraagt direct ook een intensievere samenwerking met het lokaal bestuur, effectiever samenwerken in ketens en netwerken én binnen Stadlander. Dit ondernemingsplan is ons antwoord.

Ondernemingsplan 2024/2027

Onze Jaarverslagen

Na afloop van ieder jaar verantwoorden we in ons jaarverslag het werk dat we in dat jaar deden. Hiernaast kun je de jaarverslagen inzien. Voor eerdere jaargangen graag contact opnemen via bestuurssecretariaat@stadlander.nl.

Maatschappelijke Visitatie

Elke vier jaar kijkt een onafhankelijke organisatie hoe wij als woningcorporatie ons werk doen. Dat vinden we fijn, zo leren we iedere keer weer.

Een visitatie levert informatie op over hoe gemeenten, huurdersorganisaties, samenwerkingspartners, collega-corporaties en onafhankelijke deskundigen naar de corporatie en het interne toezicht kijken. Het doel van een visitatie is om je als woningcorporatie in alle openheid te verantwoorden, ervan te leren en te werken aan de relatie met je belanghebbenden.

Maatschappelijke visitatie 2016-2019

Ben je benieuwd naar de belangrijkste punten, neem dan snel een kijkje op ons visitatie-informatieblad. Wil je meer lezen? Klik dan hier voor het volledige visitatierapport.

Hier lees je de reactie op het visitatierapport van onze bestuurder Marc van der Steen en van de voormalig voorzitter van onze Raad van Commissarissen, de heer Guust Verpaalen.

Lees voor