Belanghoudersvergadering 2017

Wij vinden het belangrijk dat onze belanghouders zich betrokken voelen bij onze corporatie. Daarom onderhouden we door het jaar heen in verschillende mate contact met hen. Een keer per jaar houdt Stadlander een plenaire belanghoudersvergadering voor onze huurdersorganisaties, de gemeenteraadsleden en  gemeentebestuurders.

De vijfde Algemene Vergadering van Belanghouders vond plaats op woensdagavond 28 juni in het werkcafé van Stadlander aan de Rooseveltlaan 150,  4624 DE  Bergen op Zoom.

Het werkterrein van Stadlander is complex. Het gaat zowel over langetermijninvesteringen in renovatieprojecten en sloop- / nieuwbouwactiviteiten, als over het samen met andere professionele werkrelaties werken aan prettige wijken en het oplossen van dagelijkse problemen van individuele huurders. Deze ingewikkelde volkshuisvestelijke materie kan ertoe leiden dat belanghouders afhaken omdat ze al die verschillende belangen moeilijk met elkaar kunnen verenigen.

Een keer per jaar organiseren wij een belanghoudersvergadering waarin wij vertellen hoe Stadlander ervoor staat, wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd en doen we voorstellen voor de komende periode. Naast het afleggen van verantwoording over haar prestaties, wil Stadlander de huurders(vertegenwoordigingen), gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders ook mede richting kunnen laten geven aan haar maatschappelijke bestedingen. Daartoe heeft Stadlander begin dit jaar na een advies van haar belanghouders de oprichting van de Volkshuisvestingsraad Zuidwest mogelijk gemaakt .

De Volkshuisvestingsraad wil als adviesraad een bijdrage leveren aan het versterken van het lange-termijnbeleid van Stadlander en de versterking van de relatie van Stadlander met haar belanghouders.

Lees voor